teaser

Usługi

Księgi rachunkowe

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Sporządzanie i aktualizacja polityki rachunkowości oraz planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym oraz rachunkowo-podatkowym,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Rozliczanie delegacji służbowych (polecenia wyjazdu, diety, ewidencja przebiegu pojazdu),
 • Prowadzenie rozrachunków (w złotych oraz walutach obcych) z kontrahentami, pracownikami, instytucjami oraz bieżąca kontrola stanu zobowiązań i należności
 • Prowadzenie ewidencji związanych z podatkiem VAT,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych (w zależności od formy prawnej firmy)
 • Przygotowywanie i terminowe składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań podatkowych (CIT, PIT, VAT, PCC, itp.)
 • Sporządzanie deklaracji oraz sprawozdań dla potrzeb pozostałych instytucji (KRS, GUS, NBP, Izba Celna, itp.).
 • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT),
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli
 • Opracowanie i przygotowanie niestandardowych raportów finansowych
 • Konsultacje w zakresie bieżącej księgowości

Kadry i płace

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami pracodawcy
 • Pełna obsługa umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich, itp.)
 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej (czas pracy, urlopy, nieobecności, aktualizacja badań lekarskich, szkoleń BHP, itp.)
 • Prowadzenie akt osobowych zatrudnianych pracowników
 • Sporządzanie deklaracji rocznych dotyczących pracowników
 • Rejestracja w ZUS pracowników oraz sporządzanie i terminowe przekazywanie do ZUS wymaganych deklaracji
 • Naliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji do pozostałych instytucji PFRON, GUS, itp.
 • Opracowanie i przygotowanie niestandardowych raportów dotyczących wynagrodzeń, zatrudnienia, absencji pracowników, itp.
 • Konsultacje w zakresie bieżących spraw kadrowo-płacowych

KPiR

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalnym oraz rachunkowo-podatkowym,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie niezbędnych ewidencji oraz terminowe sporządzanie i składanie deklaracji związanych z podatkiem VAT,
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek osobowych.
 • Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą (osób z nimi współpracujących) lub wspólników spółek osobowych
 • Sporządzanie deklaracji dla potrzeb pozostałych instytucji (GUS, NBP, Izba Celna, itp.).
 • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT),
 • Reprezentowanie przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli
 • Konsultacje w zakresie bieżącej księgowości


porn porn